Kişisel Verilerin Korunması

HASTALARIM İÇİN KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

ÖZEL İNDERM POLİKLİNĞİ olarak tarafınıza sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla kişisel (kimlik, iletişim, mali işlem) ve özel nitelikteki kişisel (sağlık bilgileri) verilerinizi öğrenmem ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla işlemem gerekebilmektedir. Bu metin, tüm kişisel verilerinizi ilgili mevzuata[1] uygun şekilde işlediğim hakkında sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Anlamadığınız veya tereddüt duyduğunuz kısımları tarafıma sorarak anlaşılır hale getirmenizi önemle rica ederim.

Kişisel verilerinizi işlememin amacı; size tıp biliminin kurallarına uygun şekilde sağlık hizmeti sunabilmek, sunduğum sağlık hizmetinin organizasyonunu sağlamak, sunduğum hizmet karşılığında emek ücreti almak, vergi hukukundan kaynaklı yükümlülüklerimi yerine getirmektir.

Kişisel verilerinizin aktarımı; Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan bir hekim olarak verilerinizi koruyup, gizliliğini sağlamakta ve hukuken gerekli olmadığı sürece üçüncü kişilerle/kurumlarla/kuruluşlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktayım. Yalnızca; kanuni bir zorunluluk hali bulunması (örneğin bulaşıcı hastalıkları yetkili makamlara bildirme ya da suçu bildirim yükümlülüğü gibi) durumunda kişisel verilerinizi yetkili kurum ve kuruluşlara, amaçla sınırlı olarak ve ölçülü biçimde bildirmem gerekebilmektedir.

Vergi hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerimi yerine getirebilmek için anlaşmalı olduğum mali müşavir/muhasebeciye, elektronik fatura programına ve Maliye Bakanlığına kimlik, iletişim ve mali işlem bilgilerinizi gönderebilmekteyim. Muayenehanemde 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan kişilerin de imzaladıkları gizlilik taahhüdü uyarınca sır saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Eğer anlaşmalı olduğunuz bir özel sigorta şirketi varsa ya da sunduğum hizmet Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyorsa, yalnızca bu amaçla ve açık talebiniz olması halinde kimlik, iletişim ve sağlık bilgilerinizi anılan kurumlara iletebilmekteyim. Uymakla yükümlü olduğum Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları uyarınca tıbbi tanı ve tedavinin gerektirdiği hallerde konsültasyon amacıyla rızanızı almak koşuluyla meslektaşlarıma konsültasyon talebinde bulunmaktayım.

Size sunduğum sağlık hizmetinin organizasyonunu planlamak ve tedavinize ilişkin iletişimi sürdürmek için sizin rızanız olması kaydıyla Whatsapp, e-posta gibi elektronik iletişim programlarını kullanabilmekteyim.

Kişisel verilerinizi toplama yöntemim; yalnızca sizin bana bu verileri iletmeniz halidir. Kişisel verilerinizi işlememin hukuki sebebi; Ayakta Teşhis ve Tedavi Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uyarınca ruhsatlandırılmış bir özel sağlık kuruluşu olarak, sır saklama yükümlüğü altında, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11.maddesi uyarınca: işlenip işlenmediğini, neden işlendiğini, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçi ve yurtdışında aktarılıp aktarılmadığını, kime aktarıldığını öğrenme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz verilerin düzeltilmesini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde belirtilen şartlar dahilinde silinmesini veya yok edilmesini, bu halde ilgili 3.kişilerin de bilgilendirilmesini isteyebilirsiniz. Verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi dolayısıyla zarara uğradığınızı düşünüyorsanız, bu zararın tazminini talep edebilirsiniz.

Tüm bu haklarınızı kullanabilmek için Ümit Mahallesi Meksika Caddesi 2479. Sokak Nokta Ankara No: 2 Daire: 7 Çankaya/Ankara açık adresli muayenehane adresime bizzat ya da yazılı şekilde başvurabilir ya da civasestetik2018@gmail.com e-mail adresime mail gönderebilirsiniz. Tarafıma ulaşan başvurularınızı 30 gün içerisinde yanıtlayacağım. 2 nüsha düzenlenen bu Aydınlatma Metninin bir örneği tarafınıza elden verilecektir. Bu mümkün olmuyorsa …………………………….……….e-posta hesabınıza veya …………………………. numaralı telefonunuza iletilecektir.

BU SAYFADA YER ALAN BİLGİLERİ OKUDUM VE ANLADIM.

TARİH:

İMZA:

[1] Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair hukuki düzenlemeler

Menü